OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Ogłoszenia

Działania podjęte przez Zespoł Zarządzania Kryzysowego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS:

- wytyczne i zalecenia,
- pytania i odpowiedzi,
- akty prawne kontra koronawirus.

 

 

Zlecenie badania w kierunku SARS-CoV-2

Email Drukuj PDF

Zlecenie badania w kierunku SARS-CoV-2 dla:

- pacjentów przed przyjęciem do ZOL oraz ZPO
- pacjentów przed przyjęciem do hospicjum
- osób samodzielnych ze skierowaniem do DPSu
- osób niesamodzielnych ze skierowniem do DPSu

Algorytmy - pobierz

 

Zmiany w przepisach dotyczących pielęgniarek i położnych

Email Drukuj PDF

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1493), ustawodawca wdrożył w życie istotne dla wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej zmiany dotyczące:

 

1) udzielania świadczeń zdrowotnych przez położne w okresie stanu epidemii,

W ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej w art. 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wykonywanie zawodu położnej może polegać również na udzielaniu pacjentom świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1) rozpoznawania warunków i potrzeb zdrowotnych,

2) rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych,

3) planowania i sprawowania opieki pielęgnacyjnej,

4) samodzielnego udzielania w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,

5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,

6) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia

– zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i umiejętnościami zawodowymi.”;

Komentarz do art. 13 do ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

przygotowała:

dr hab. Dorota Karkowska, prof. nadz., radca prawny

Zagadnienie

Do Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych napływają niepokojące informacje, iż niektórzy kierownicy podmiotów leczniczych – uważają, że ustawodawca poprzez dodanie ust. 1a do art. 5 do ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562 ze zm., dalej: u.z.p.p.) w brzemieniu odpowiadającym art. 4 ust. 1 u.z.p.p. – rozszerza zakres przedmiotowy definicji zawód położnej. Innymi słowy, osoba mająca prawo wykonywania zawodu położnej w okresie stanu epidemii – może wykonywać zawód na stanowisku pielęgniarki.

Stan prawny:

Art. 13 w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, 567 i 945) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wykonywanie zawodu położnej może polegać również na udzielaniu pacjentom świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1) rozpoznawania warunków i potrzeb zdrowotnych,

2) rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych,

3) planowania i sprawowania opieki pielęgnacyjnej,

4) samodzielnego udzielania w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,

5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,

6) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia

– zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i umiejętnościami zawodowymi.”.

KOMENTARZ

Wykładnia, że na podstawie ust. 1a do art. 5 u.z.p.p. osoba mająca prawo wykonywania zawodu położnej w okresie stanu epidemii – może wykonywać zawód na stanowisku pielęgniarki – jest całkowicie mylna i absolutnie niedopuszczalna, już choćby z uwagi na zapis, że położna wykonuje czynności o których mowa w tym ustępie, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i umiejętnościami zawodowymi.

Zagadnieniem zasadniczym przy wykładni tego zapisu jest rozstrzygnięcie, czy położna, która uzyskała w toku kształcenia przeddyplomowego kwalifikacje i umiejętności zawodowe w zakresie zgodnym z systemem kształcenia może legalnie udzielać świadczeń zdrowotnych w takim samym zakresie jak pielęgniarka. Przyjęcie, że w okresie trwania epidemii – ustawodawca mocą przepisu prawa, wbrew dotychczasowym przepisom o systemie kształcenia przeddyplomowego oraz wbrew obecnie obowiązującym regulacjom prawnym określającym kompetencje osób wykonujących zawód położnej – „czyni z położnych” osoby mogące wykonywać te same czynności co „pielęgniarki” – świadczyłoby o nieracjonalności ustawodawcy. Ponadto, taka interpretacja jest wewnętrznie sprzeczna logicznie i wbrew przepisom prawa zatrudnieniowego, które zobowiązuje pracodawców i zleceniodawców do zatrudniania osób wykonujących zawody medyczne zgodnie z posiadanymi przez nich kwalifikacjami zawodowymi. Właściwe zatrudniania łączą się także z innymi zobowiązaniami podmiotów zatrudniających co do warunków pracy i płacy i przepisów prawa ubezpieczenia społecznego.

Zgodne z prawem uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych uzyskuje się poprzez uzyskanie prawa wykonywania zawodu medycznego, np. prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej. Tylko osoba posiadająca takie prawo jest uprawniona do wykonywania czynności medycznych, wynikających z odpowiednich aktów prawnych.  Osoba chcąca wykonywać zawód położnej, przystąpiła do przeznaczonego wyłącznie dla położnych systemu kształcenia w szkole położnych i zdała przewidziany egzamin, uzyskując stosowne urzędowe potwierdzenie. Posiadany przez położną dyplom ukończenia szkoły położniczej, chociaż potwierdza on nabycie stosownej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie metod, technik i środków wykorzystywanych w realizacji zadań zawodowych pielęgniarek i położnych, nie stanowi dokumentu, na podstawie którego położna uzyskała uprawnienie do wykonywania czynności leczniczych w zakresie pielęgniarstwa zgodnie z systemem kształcenia w szkołach pielęgniarskich.

Rzecz bowiem w tym, że ukończenie kształcenia przeznaczonego wyłącznie dla położnych nie mogło dać położnej większych uprawnień w zakresie podejmowania czynności pielęgniarskich ponad te, które związane są z posiadanym przez nią prawem wykonywania zawodu położnej.

Zapis ust. 1a art. 15 u.z.p.p. stanowiący, że w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wykonywanie zawodu położnej może polegać również na udzielaniu pacjentom świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1) rozpoznawania warunków i potrzeb zdrowotnych, 2) rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych, 3) planowania i sprawowania opieki pielęgnacyjnej, 4) samodzielnego udzielania w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, 6) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia – nie czyni osoby wykonującej zawód położnej – osobą wykonującą zawód pielęgniarki na okres epidemii. Przytoczony powyżej zapis, jest tylko potwierdzeniem tego co osoby wykonujące zawód położnej miały i mają nadal prawo wykonywać, zgodnie z nabytymi kwalifikacjami i umiejętnościami nabytymi w systemie kształcenia. Dosłownie przekopiowanie ust. 1 art. 4 u.z.p.p. do ust. 1a art. 15 – niczego w dotychczasowym stanie prawnym nie zmienia. Interpretacja „zamiennie” traktująca osoby wykonujące zawód położnej z osobami wykonującymi zawód pielęgniarki – jest absolutnie błędna – z wykładnią historyczną, systemową, celowością i funkcjonalną. A przecież ustawodawca jest racjonalny i zna obecny stan prawny w omawianym zakresie.

Niewątpliwie w trosce o interesy i bezpieczeństwo pacjentów akty prawne rangi ustawowej i podstawowej szczegółowo i rygorystycznie określają warunki nabywania uprawnień do udzielania świadczeń leczniczych. Nie bez powodu sam tytuł ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 562) świadczy o zróżnicowaniu tych zawodów, wynikającym ze specyfiki kształcenia, w przypadku położnej ukierunkowanej  na umiejętność opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu i całego okresu życia związanego z chorobami kobiecymi oraz opieką nad noworodkiem (art. 15 ust. 1 u.z.p.p.).

Wywodząc, że z art. 15 ust. 1a ustawy wynika, iż w ramach uprawnień zawodowych posiadanych przez położną mieści się wykonywanie wszystkich świadczeń zdrowotnych, które mieszczą się w ramach wykonywania zawodu pielęgniarki prowadzi do wniosku, iż zbiór uprawnień w zakresie świadczeń zdrowotnych posiadanych przez pielęgniarkę mieści się w całości w zbiorze uprawnień zawodowych posiadanych przez położną. Takie podejście trudno uznać za prawidłowe, skoro abstrahuje od ustawowego zróżnicowania wspomnianych zawodów pielęgniarki i położnej oraz nie dostrzega, że istotne odmienności w toku kształcenia powodują, że położna nie posiada wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia skutecznego i bezpiecznego dla pacjentów procesu pielęgnacyjnego we wszystkich jednostkach chorobowych i nie wspiera argumentacji odwołanie się do stanu epidemii. Z wprowadzonego ust. 1a art. 15 wcale nie wynika, że dopuszczalne jest udzielanie przez położne świadczeń zdrowotnych zastrzeżonych dla pielęgniarek.

Nie są jednak zupełnie pozbawione znaczenia uwagi dotyczące nakładania się kompetencji pielęgniarki i położnej w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Natomiast trzeba mieć na uwadze, kiedy położna może wspierać system opieki zdrowotnej w walce z epidemią, nie posiadając przygotowania do opieki nad pacjentami chorymi zakaźnie. Tak jak do  wyłącznej kompetencji położnych należy opieka nad kobietą i noworodkiem, tak opieka nad pacjentami z innych dziedzin medycyny należy do pielęgniarek. Mając na uwadze poczynione w sprawie ustalenia faktyczne, zatrudnianie położnych na innych oddziałach szpitalnych niż oddziały położniczo – ginekologiczne nie znajduje prawnego potwierdzenia. Natomiast w sytuacji ekstremalnej może mieć miejsce delegowanie położnej do opieki na pacjentem z COVID-19 po spełnieniu przesłanek o których mowa w stanowisku z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie przeniesienia lub skierowania położnej do pracy na stanowisko pielęgniarki w związku z przekształceniem dotychczasowego szpitala wielospecjalistycznego w jednoimienny szpital zakaźny i likwidacji oddziałów ginekologicznych i położniczych – dr hab. Marii Kózki, prof. UJ Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa, dr hab. Grażyny Iwanowicz-Palus Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego, które jest zgodne z opinią prawną sporządzoną przez prof. nazdw. dr hab. n. prawn. Dorotę Karkowską, radca prawny.

Resumując pragniemy zwrócić uwagę podmiotom, które chcą wykorzystać okres epidemii do zatrudniania na stanowisku pielęgniarki inne zawody medyczne, że zachodzi niebezpieczeństwo odpowiedzialności prawnej, gdzie osobami pozywającymi podmioty lecznicze mogą być zarówno osoby wykonujące zawody medyczne w związku z doznanymi szkodami w trakcie wykonywania pracy, jak pacjenci – ze wskazaniami, iż świadczenie zdrowotne zostało im udzielone niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną z uwagi na osobę nie mającą wymaganych kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Opinia prawna z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie przeniesienia lub skierowania położnej do pracy na stanowisku pielęgniarki w związku z przekształceniem dotychczasowego szpitala wielospecjalistycznego w jednoimienny szpital zakaźny i likwidacji oddziałów ginekologicznych i położniczych

2) wprowadzenia możliwości kształcenia na odległość z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych w okresie stanu epidemii,

W ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej w art. 78 dodaje się ust. 6–8 w brzmieniu:

„6. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych może być prowadzone:

1) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w odniesieniu do zajęć teoretycznych, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia;

2) w formie indywidualnej w odniesieniu do szkolenia praktycznego, także w podmiocie, w którym aktualnie pielęgniarka, położna uczestnicząca w kształceniu jest zatrudniona.

 1. W sytuacji, o której mowa w ust. 6 pkt 1, weryfikacja osiągniętych efektów kształcenia, z wyłączeniem egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 67 ust. 2, może odbywać się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu i rejestrację.
 2. Z dniem rozpoczęcia kształcenia w sposób, o którym mowa w ust. 6, organizator kształcenia informuje Centrum o stosowanych metodach i technikach kształcenia na odległość oraz o zmianach dotyczących placówek szkolenia praktycznego wskazanych w harmonogramie kształcenia, o którym mowa w art. 80 ust. 2 pkt 2.”;

W ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej w art. 81 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) rejestrować przebieg zajęć teoretycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w zakresie obejmującym dźwięk; nośnik z zarejestrowanymi zajęciami stanowi integralną część dokumentacji przebiegu kształcenia podyplomowego.”

3) postępowań konkursowych na niektóre stanowiska w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w okresie stanu epidemii,

W ustawie o działalności leczniczej w art. 49 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W przypadku ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, okres, o którym mowa w ust. 6, zostaje przedłużony o czas trwania danego stanu oraz o kolejne 90 dni od dnia jego odwołania.”

4) kalendarza wyborów do organów izb w okresie stanu epidemii,

W ustawie o samorządzie pielęgniarek i położnych w art. 8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Jeżeli kadencja organów izby, o której mowa w ust. 1, upływa w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.), lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru organów izby na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Zdanie drugie ust. 1 stosuje się.”;

5) sposobu uchwalania rocznego budżetu okręgowej izby oraz zasad gospodarki finansowej w okresie stanu epidemii

W ustawie o samorządzie pielęgniarek i położnych wprowadza się następujące zmiany:

 • po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu:

„Art. 31a. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, okręgowa rada, po podjęciu uchwały o braku możliwości przeprowadzenia okręgowego zjazdu w związku z ogłoszeniem takiego stanu, realizuje zadania, o których mowa w art. 30 pkt 1, w danym roku.”

 

Zalecenia dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

Email Drukuj PDF

Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych
dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2- POBIERZ

   

II Konferencja "Żywienie a zdrowie prokreacyjne kobiety", 6 listopada 2020r.

Email Drukuj PDF

Serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji Konferencji pt. „Żywienie a Zdrowie Prokreacyjne Kobiety”. Tematyka Konferencji wpisuje się w najnowsze trendy naukowe i praktyczne, które dotyczą wpływu diety na zdrowie człowieka.


Przy udziale wybitnych postaci ze świata nauki, którzy przyjęli nasze zaproszenie do udziału w spotkaniu, chcemy przedstawić najnowszą wiedzę na temat nutrigenomiki, wpływu mikrobioty na zdrowie człowieka, znaczenia prawidłowej podaży folianów, żelaza i witamin dla zdrowia prokreacyjnego kobiety. Tematem spotkania będzie też współzależność potencjału genetycznego człowieka i diety oraz ich korelacja z rozwojem wewnątrzmacicznym płodu. Prawidłowe żywienie kobiety ma ogromny wpływ za zdrowie prokreacyjne i zdrowie przyszłych pokoleń. Mamy nadzieję, że dobór tematów i wykładowców zapewni najwyższy poziom Konferencji i spełni Państwa oczekiwania.


Konferencja skierowana jest do lekarzy (ginekologów, położników, pediatrów, neonatologów), dietetyków, farmaceutów oraz położnych i osób zainteresowanych zdrowym odżywianiem.


Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się w formie konferencji online ze streamingiem na żywo. Nowa odsłona Konferencji to merytoryczne prelekcje z udziałem wykładowców z całej Polski, ale także dyskusje po zakończeniu każdej sesji (uczestnicy będą mogli zadawać pytania na live-czacie).


Głównymi zaletami konferencji w takiej formie są: bezpieczeństwo (w obecnej sytuacji epidemiologicznej uczestnicy mają możliwość wysłuchania wykładów w bezpiecznych warunkach, bez kontaktu z innymi osobami), wygoda (możliwość wzięcia udziału w konferencji „bez wychodzenia z domu” z dowolnego miejsca na Ziemi), oszczędność czasu (uczestnicy nie tracą czasu na dojazd do miejsca gdzie odbywa się konferencja), oszczędność pieniędzy (niższa opłata za udział w konferencji w porównaniu do stacjonarnej konferencji oraz brak kosztów dojazdu i noclegu) oraz dostęp do nagrań wykładów przez okres 12 miesięcy.


Mamy nadzieję, że nowa forma konferencji online spotka się z Państwa akceptacją.

 

Szczegółowe informacje oraz rejestracja:
 

Międzynarodowa konferencja pediatryczno-neonatologiczna eProInfantis 2020 International, 8-9 października 2020 r.

Email Drukuj PDF

Proinfantis to cykl konferencji naukowo-szkoleniowych skierowanych do pediatrów, neonatologów, położnych i pielęgniarek. Poprzednie (stacjonarne) edycje konferencji cieszyły się dużą popularnością (średnio ponad 300 osób), jednak ostatnią edycję (eProInfantis 2020) zorganizowaliśmy w dniu 19 czerwca 2020r. w formie konferencji online ze streamingiem na żywo. Oczywiście przyczyną zmiany formy Konferencji była pandemia wirusa SARS-CoV-2, która spowodowała niemałe zmiany w naszym życiu osobistym i zawodowym, co zapewne dotyka Państwa na co dzień.


eProInfantis 2020 okazał się bardzo dużym sukcesem, a liczba uczestników przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Osoby które nie mogły wziąć udziału w obradach w dniu 19 czerwca otrzymały możliwość uzupełnienia pominiętych wykładów w ciągu 2 tygodni, w celu uzyskania certyfikatu z punktami edukacyjnymi. Takie elastyczne podejście w połączeniu z bezpieczeństwem (w obecnej sytuacji epidemiologicznej uczestnicy mają możliwość wysłuchania wykładów w bezpiecznych warunkach, bez kontaktu z innymi osobami), wygodą (możliwość wzięcia udziału w konferencji „bez wychodzenia z domu” z dowolnego miejsca na Ziemi), oszczędnością czasu (uczestnicy nie tracą czasu na dojazd do miejsca gdzie odbywa się konferencja), oszczędnością pieniędzy (niższa opłata za udział w konferencji w porównaniu do stacjonarnej konferencji oraz brak kosztów dojazdu i noclegu) oraz dostępem do nagranych wykładów spowodowały, że zainteresowanie ze strony uczestników było bardzo duże, a oceny wydarzenia bardzo pozytywne.

eProInfantis 2020 International to konferencja z udziałem wykładowców zagranicznych oraz tłumaczeniem symultanicznym ze streamingiem na żywo. Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 października 2020r. Na czwartek 8 października mamy zaplanowane e-warsztaty praktyczne w godzinach popołudniowych, natomiast w piątek 9 października całodniowe obrady. Jesteśmy w trakcie tworzenia programu, który wkrótce ujrzy światło dzienne. Liczymy, że kolejne wydarzenie z cyklu eProInfantis spotka się z równie pozytywnym odbiorem wśród Państwa.

 

Szczegółowe informacje oraz rejestracja:

 

 

UM w Białymstoku oferta studiów podymlomowych Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Wydział Nauk o Zdrowiu - zaprasza na III edycję, dwusemestralnych studiów podyplomowych

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Absolwenci studiów będą posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające funkcjonowanie w interdyscyplinarnych zespołach realizujących działania mające na celu poprawę stanu zdrowia populacji.

Program studiów obejmuje kształcenie w zakresie: edukacji zdrowotnej, profilaktyki chorób, polityki zdrowotnej, psychologii zdrowia, profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia w podstawowej opiece zdrowotnej, epidemiologii i demografii, marketingu społecznego w promocji zdrowia, źródeł finansowania promocji zdrowia, programów zdrowotnych, organizacji pozarządowych w promocji zdrowia. Kadra nauczająca składa się głównie ze specjalistów w dziedzinie zdrowie publiczne. Są to osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej jak i praktycznej w obszarze zdrowia publicznego.
Studia skierowane są zarówno do osób które ukończyły studia na poziomie licencjatu, jak i magisterium.


Ogólna liczba zajęć dydaktycznych wynosi 161 godzin.

Studia odbywają się w trybie niestacjonarnym (zjazdy planowane są jeden raz w miesiącu). Cena studiów podyplomowych - 3400 zł (płatne w dwóch ratach - 1700 zł za semestr).

Zapraszam do REKRUTACJI do 30.09.2020 https://rekrutacja.umb.edu.pl/irk/irk/strony/rejestracjakandydata.html

Należy wybrać rejestrację: Rekrutacja na studia podyplomowe 20/21

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na adres email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub bezpośrednio do Zakładu Higieny, Epidemiologii i Ergonomii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 2 c, 15-222 Białystok, tel. 857485525

 

Badanie warunków i komfortu pracy personelu podmiotów leczniczych w okresie pandemii COVID -19

Email Drukuj PDF
Szanowni Państwo,
jako pracownicy naukowi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prowadzimy ogólnopolskie badanie poświęcone zagadnieniom zarządzania personelem podmiotów leczniczych w okresie pandemii COVID-19. Elementem badania jest ankieta diagnozująca warunki oraz komfort pracy personelu podmiotów leczniczych.
Zwracamy się z gorącą prośbą do Państwa o udział w badaniu ankietowym oraz o wsparcie w rozpowszechnieniu informacji o naszym badaniu i linku do ankiety wśród współpracujących z Państwem osób z systemu ochrony zdrowia. Liczymy, że zebrane w ankiecie informacje pozwolą nam wskazać problemy do rozwiązania oraz dobre praktyki, które przyczynią się w najbliższej przyszłości do zwiększenia komfortu Państwa pracy.
Ankieta jest anonimowa, działa z wykorzystaniem Microsoft Forms (nie wysyła się jej mailem). Ankieta ma formę formularza on-line i może ją wypełnić jedynie osoba posiadająca link do ankiety. Można ją wypełnić z komputera albo przy użyciu smartfona. Na życzenie może zostać dostarczona wersja papierowa. Wypełnienie ankiety zajmuje ok.  5-7 minut (liczba pytań: 30-38).

Ankietę kierujemy wyłącznie do pracowników podmiotów leczniczych, w tym zarówno personelu medycznego, jak i administracji. Udział w badaniu jest dobrowolny.  Biorąc udział w tym badaniu, potwierdzacie Państwo, że macie ukończone 18 lat, jesteście pracownikami sektora ochrony zdrowia i zgadzacie się na udział w badaniu.
Mamy prośbę o przekazywanie linku do ankiety osobom z Państwa otoczenia zawodowego. Zależy nam na zebraniu jak największej liczby Państwa obserwacji, co zadziałało, a co należałoby usprawnić na przyszłość w podmiotach leczniczych.
LINK PRZEKIEROWUJĄCY DO FORMULARZA ANKIETY:
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Zbiorcze wyniki i wnioski z ankiety zostaną opublikowane. Szczegółowe informacje o dostępie do publikacji będą podane na stronie Katedry Teorii Ekonomii, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Z góry bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas oraz podzielenie się doświadczeniem!
dr Anna Krejner-Nowecka
dr Ewa Kosycarz
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

INTERMEN-szkolenia webinarowe

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo


Przedstawiamy cztery szkolenia webinarowe, które w ostatnich miesiącach spotkały się z największym zainteresowaniem ze strony lokalnych Izb Pielęgniarek i Położnych:

1. Dostęp naczyniowy w żywieniu pozajelitowym:
- właściwe postępowanie z żywieniowym dostępem naczyniowym,
- zasady pielęgnacji miejsca wyprowadzenia wkłucia i zmiany opatrunków,
- typy możliwych powikłań, zapobieganie, wczesna identyfikacja, leczenie.

Dostęp naczyniowy w żywieniu pozajelitowym

2. Właściwa organizacja gospodarki i logistyki lekowej oddziału, poradni, gabinetu:
- organizacja apteczki oddziałowej: przepisy regulujące, zarządzane zapasami, rola systemów ewidencji elektronicznej,
- podawanie leków: bezpieczna realizacja zleceń, dzielenie i podawanie leków przez dostępy sztuczne, wpływ niedożywienia klinicznego na farmakoterapię, leki własne pacjentów,
- działania kontrolne: realizacja decyzji GIF, sprawozdawczość zewnętrzna i wewnętrzna, zgłaszanie działań niepożądanych i podejrzenia utraty jakości produktów.

Właściwa organizacja gospodarki i logistyki
       lekowej oddziału, poradni, gabinetu

3. Postępowanie w pielęgnacji i leczeniu trudnych ran:
- rany nowotworowe,
- rany w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej.

Postępowanie w pielęgnacji i leczeniu trudnych
       ran

4. Środki ochrony indywidualnej i wyroby medyczne w dobie pandemii COVID-19:
- właściwe zabezpieczenie przed COVID-19,
- wskazania i wymagane normy dla środków ochrony indywidualnej i wyrobów medycznych,
- informacje przydatne w postępowaniach przetargowo-zakupowych.

Środki ochrony indywidualnej i wyroby medyczne w
       dobie pandemii COVID-19

Nasza oferta szkoleniowa opiera się na modelu kompleksowej realizacji wydarzenia, którego organizatorem pozostaje Izba Pielęgniarek i Położnych, a uczestnikami jej członkowie.

W ramach usługi zapewniamy:
- przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia przez prelegenta, będącego praktykiem specjalizującym się w danej dziedzinie,
- udostępnienie platformy szkoleniowej wraz z profesjonalną obsługą techniczną, opracowanie plakatu promującego,
- organizację zgłoszeń i rejestrację uczestników (nawet do 500 osób),
- szeroką sprawozdawczość w zakresie uczestników i statystyk wydarzenia (przykładowe opracowanie w załączeniu),
- opcjonalnie, oferujemy również pośrednictwo w poszukiwaniach wsparcia finansowego wydarzenia, poprzez pozyskanie partnerów zewnętrznych (np. firmy producenckie).

Całkowity koszt usługi dla Izby wynosi 2300 zł, dla wydarzenia do 500 uczestników. W przypadku pozyskania wsparcia podmiotu partnerskiego, kwota ulega obniżeniu.


W załączeniu przesyłam:
- plakaty promujące poszczególne szkolenia webinarowe,
- ofertę z przykładowymi szkoleniami,
- wybrane rekomendacje.

Z poważaniem
Lech Wróblewski

 

IV Ogólnopolskim E-FORUM Pielęgniarki i Położnej

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,
w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, podjęliśmy decyzję o przeniesieniu IV Ogólnopolskiego Forum Pielęgniarki i Położnej do sieci i zaprezentowaniu konferencji w wersji online. 
Udział będzie bezpłatny - wszyscy uczestnicy, którzy wpłacili opłatę konferencyjną - otrzymają zwrot 100% środków. Zapraszamy do śledzenia zmian na stronie www.fpp.edu.pl i do udziału w IV Ogólnopolskim E-FORUM Pielęgniarki i Położnej z dostępem do wykładów w dniach 9 - 18 październik 2020 r. Każdy uczestnik E-FORUM otrzyma certyfikat, a my ze swojej strony gwarantujemy najwyższej klasy wykłady przedstawione przez największych ekspertów świata medycyny. Wszystkie nasze działania zostały skierowane na zapewnienie Państwu maksimum bezpieczeństwa i dostarczenie maksimum wiedzy
jakże niezbędnej w Waszej codziennej pracy. Zapraszamy.

 

https://poczta.o2.pl/api/v1/imgconv/38bdf6707d5a41d83fb3f09b/1.2/XxY/

 

IV Ogólnopolskie E-FORUM Pielęgniarki i Położnej

Email Drukuj PDF
Komunikat:
Szanowni Państwo,
w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, podjęliśmy decyzję o przeniesieniu IV Ogólnopolskiego Forum Pielęgniarki i Położnej do sieci i zaprezentowaniu konferencji w wersji online.
Udział będzie bezpłatny - wszyscy uczestnicy, którzy wpłacili opłatę konferencyjną - otrzymają zwrot 100% środków. Zapraszamy do śledzenia zmian na stronie www.fpp.edu.pl i do udziału w IV Ogólnopolskim E-FORUM Pielęgniarki i Położnej z dostępem do wykładów w dniach 9 - 18 październik 2020 r.
Każdy uczestnik E-FORUM otrzyma certyfikat, a my ze swojej strony gwarantujemy najwyższej klasy wykłady przedstawione przez największych ekspertów świata medycyny. Wszystkie nasze działania zostały skierowane na zapewnienie Państwu maksimum bezpieczeństwa i dostarczenie maksimum wiedzy jakże niezbędnej w Waszej codziennej pracy.
Zapraszamy.

-- 

Ankieta: „Stres, zdrowie i postrzegane wsparcie społeczne wśród pracowników medycznych w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2”

Email Drukuj PDF

Prośba o wypełnienie ankiety pt. „Stres, zdrowie i postrzegane wsparcie społeczne wśród pracowników medycznych w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2”, która dostępna jest pod linkiem:

Kliknij tutaj

 

Ankieta „Uwarunkowania i dylematy pracy pielęgniarki w czasach koronawirusa” – Program badawczy „Uwarunkowania i konteksty pracy personelu medycznego”

Email Drukuj PDF

Ankieta „Uwarunkowania i dylematy pracy pielęgniarki w czasach koronawirusa” – Program badawczy „Uwarunkowania i konteksty pracy personelu medycznego”

Załącznik-ANKIETA

     

Zaproszenie dla położnych do współtworzenia bazy polskich położnych

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo!

Fundacja Rodzić po Ludzku od wielu lat widzi potrzebę szerszego zaistnienia położnych w przestrzeni internetowej. W sytuacji pandemii stało się to jeszcze bardziej istotne. Współczesne młode kobiety w okresie okołoporodowym najczęściej czerpią wiedzę z internetu. Zależy nam bardzo na przybliżaniu obu tych środowisk do siebie w wirtualnej przestrzeni. Nie możemy pozwolić na zwiększanie się przepaści komunikacyjnej pomiędzy położnymi a młodymi kobietami.

Obecność w przestrzeni internetowej jest związana również z rozpoznawalnością zawodu położnej i wzrostem jego prestiżu. Zależy nam, aby dla każdej kobiety ciąża, poród i połóg jednoznacznie kojarzyły się z ważną rolą położnej. Dlatego uważamy, że warto, aby położne zainwestowały czas i energię w działania na tym polu. 

Chcemy zwrócić Państwa uwagę na prowadzoną przez Fundację Rodzić po Ludzku stronę GdzieRodzic.info. To jest największa  baza informacyjna, która zrzesza położne z różnych środowisk. Każda położna, czy to położna pracująca w szpitalu, w przychodni, czy też prowadząca samodzielną praktykę, niezależnie od tego, czy świadczy dodatkowe usługi, czy pracuje wyłącznie na etacie w placówce, może na tym portalu przedstawić swoją zawodową elektroniczną wizytówkę - umieścić podstawowe dane kontaktowe i informacje o miejscu pracy. Staje się w ten sposób wizytówką swojej placówki i buduje prestiż zawodu oraz miejsca pracy. Jeśli chce, może rozbudować swój profil i opublikować zdjęcia, osiągnięcia zawodowe, oferowane usługi dodatkowe. 

Pragniemy zachęcić Państwa do poinformowania zrzeszonych w Izbach koleżanek położnych o możliwości zarejestrowania się na profilu https://gdzierodzic.info/rejestracja/. Zachęcenie do założenia profilu jest z Państwa strony pochyleniem się nad zrozumieniem potrzeb dostępu do informacji współczesnych kobiet i budowaniem porozumienia między nimi a położnymi. Trzeba pamiętać, że dziś wiele kobiet szuka swojej położnej przez internet, ponieważ obecnie to najpopularniejsze źródło informacji i nawiązywania kontaktów. 

Dodatkowym atutem założenia profilu położnej jest możliwość wzięcia udziału w konkursie Anioły Rodzić po Ludzku 2020! https://gdzierodzic.info/anioly-rodzic-po-ludzku-2020/

Po zarejestrowaniu się w naszej bazie na każdą położną czekają bonusy. 

Wspólne działania - nasza baza GdzieRodzic.info i rozpowszechnienie przez Państwa kanały informacyjne wśród położnych zachęty do zakładania profili - mogą przynieść wiele korzyści dla wzmacniania pozytywnego wizerunku polskich położnych!

z wyrazami szacunku,

Monika Piekarek
Członkini Zarządu
Fundacja Rodzić po Ludzku
ul. Nowolipie 13/15 | 00-150 Warszawa
tel: +48 22 887 78 77 w. 44
www.rodzicpoludzku.pl | www.GdzieRodzic.info

 

Stres, zdrowie i postrzegane wsparcie społeczne wśród pracowników medycznych w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2-Anonimowe badanie

Email Drukuj PDF
Zapraszamy wszystkich pracowników medycznych do wzięcia udziału w anonimowym badaniu naukowym Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
Badanie dotyczy poziomu stresu, dobrostanu, zdrowia psychicznego i uzyskiwanego wsparcia w związku z COVID-19.
Opracowanie dostarczy wiedzy pomocnej w budowaniu strategii dbania o Państwa zdrowie i zasoby w czasie pandemii.
Bliższe informacje oraz kwestionariusz badania znajdziecie Państwo pod linkiem https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFRaqrO0q-NF7b9NPnGWR8p-LgLKnPKUzbD2CbVG2vx92tFg/viewform?vc=0&c=0&w=1
     

XX Ogólnopolski Zjazd Szkół Rodzenia - konferencja dla położnych

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,

XX Ogólnopolski Zjazd Szkół Rodzenia to najstarsza konferencja dla położnych, podczas której dzielimy się wiedzą, doświadczeniem i ciekawymi rozwiązaniami dotyczącymi pracy w zawodzie.

Położna pracuje dla zdrowia przyszłych pokoleń, jej praca wymaga dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, nadążania za aktualna wiedzą i świadomości, że w wykonywaniu swojego zawodu jest samodzielna ale i bezpieczna.

Dlatego podczas tego jubileuszowego spotkania wiele tematów będzie dotyczyło naszego zdrowia.

Chcę, aby uczestnicy mieli możliwość zadbać o swój organizm, poprzez uczestnictwo w zajęciach i warsztatach poświęconych tej tematyce.

Niech wszyscy wyjadą w poczuciu, że mogą dużo zrobić dla siebie.

 

 

 

Goście Honorowi Konferencji:

1. Dr hab. n. o zdr. Grażyna Iwanowicz Palus - Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego i ginekologicznego

2. Prof. Beata Pięta - Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych

3. Dr Greta Kanownik – Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych (łączność online)

4. Mgr Agnieszka Kamińska Nowak – Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Położnych Rodzinnych w Polsce

5. Mgr Anna Dudzińska – Przewodnicząca Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie

6. Dr n med. Beata Guzak - Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

7. Mgr Ewa Janiuk - „Zdrowa rodzina” Opole

8. Mgr Leokadia Jędrzejewska - była Konsultant Krajowa, wieloletni Gość Zjazdów Szkół Rodzenia

9. Katarzyna Osadnik - Prezes Stowarzyszenia Niezależna Inicjatywa Rodziców i Położnych "Dobrze Urodzeni"

 

 

Gość specjalny

Mgr Katarzyna Krygier – jedyny uczestnik wszystkich poprzednich edycji

 

Program:

 

1. „Praktyka zawodowa położnej w zmieniającej się rzeczywistości” - Grażyna Iwanowicz- Palus, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego

2. „Burzliwa historia szkół rodzenia w Polsce” - Leokadia Jędrzejewska, była Konsultant Krajowa w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego

3. „Konsekwencje odziedziczonych genów i  nawyków żywieniowych (oraz jak być mądrzejszym przed niż po utracie zdrowia)" - dr n. med. Tadeusz Oleszczuk, specjalista ginekolog- położnik, adiunkt Wydziału Nauk o Zdrowiu.

4. „Co mnie przekonało do rozpoczęcia porodów w pozycji wertykalnej. Czego kobieta oczekuje ode mnie a czego ja od kobiety. Oczekiwania kobiet a rzeczywistość.” - Paula Janczyk, położna, współautorka dwóch rozdziałów w podręczniku pod. red. Grażyny Iwanowicz - Palus i Agnieszki Bień „Edukacja przedporodowa”

5. „Porody domowe –moja pasja” – Agnieszka Karpińska, położna, specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego, ratownik medyczny

6. „Roszczenia pacjentek i nasza ochrona prawna:, porody w szpitalu, porody w domu, wizyty patronażowe” - Paweł Strzelec, radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej personelu medycznego. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie,

7. Jak promować działalność położnych – debata z udziałem gości honorowych

8. „Joga dla naszego zdrowia, na co dzień – w domu, w pracy, na spacerze” - warsztaty - Katarzyna Złotkowska, dyplomowany nauczyciel stopnia Intermediate Junior III z prestiżowym Certyfikatem przyznawanym przez Polskie Stowarzyszenie Jogi Iyengara, absolwentka warszawskiej AWF, instruktor form prozdrowotnych zdrowy kręgosłup, kobiety w ciąży, terapia ruchem.

9. „Czy jesteśmy wszyscy skazani na raka?” - debata ekspertów nt. żywności (dziennikarze, dietetycy, lekarze)

10. „Olejki eteryczne – naturalny sposób na zdrowie i dobre samopoczucie” - Agnieszka Kasperska, „Aromatyczna mama”

 

LINK DO WYDARZENIA ORAZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: kliknij TUTAJ

 

Pozdrawiam serdecznie,

Anna Osińska

Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać więcej wiadomości proszę kliknąć tutaj.

 

Przychodnia Specjalistyczna CENTRUM w Chełmie-oferta pracy

Email Drukuj PDF

Przychodnia Specjalistyczna CENTRUM w Chełmie przy ul. Szpitalnej 47 zaprasza do współpracy na stanowisko pielęgniarka / ratownik medyczny:

Nasza oferta:

 • forma i warunki zatrudnienia zgodne z preferencją kandydatki/kandydata
 • narzędzia niezbędne do realizacji powierzonych zadań
 • szerokie możliwości rozwoju zawodowego
 • wsparcie ze strony pracodawcy i przełożonych

Podstawowe zadania na stanowisku:

 • samodzielne wykonywanie czynności pielęgniarskich
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej
 • stosowanie procedur zapewniających wysokiej jakości opiekę pielęgniarską
 • wykonywanie ekg

Nasze wymagania:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu
 • dobra organizacja pracy własnej i odpowiedzialność w działaniu
 • orientacja na pacjenta, wysoka kultura osobista
 • mile widziane kursy specjalistyczne

Czas pracy:

 • możliwość pracy w pełnym wymiarze czasu lub w mniejszym w zależności od dyspozycyjności kandydatki/kandydata

KONTAKT:

tel. 669 666 034

mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. 

Ruszyła strona internetowa dla pielęgniarek szkolnych

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że ruszyła strona internetowa dla pielęgniarek szkolnych: www.medycynaszkolna.imid.med.pl

BARDZO PROSIMY PIELĘGNIARKI SZKOLNE O WYPEŁNIENIE ANKIETY
Zapraszamy zarówno pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania jak i higienistki szkolne do zapoznania się z treścią, wypełnienie ankiety i przekazanie nam uwag zarówno do strony jak i do ankiety.

Pozdrawiamy Wszystkich Państwa bardzo serdecznie,
z poważaniem

prof. IMID, dr hab. med. Anna Oblacińska

mgr Wisława Ostręga

starszy asystent, specjalista

Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży

Instytut Matki i Dziecka

ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa

tel: 223 277 410

mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Bezpłatne webinary leczenie ran

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,

Dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w relacjach on line podczas organizowanych webinarów, zapraszamy do ich obejrzenia w wygodnym dla siebie czasie, oto linki:

 1. Jak skutecznie skrócić czas leczenia rany? - dr n. med. Grzegorz Krasowski https://www.youtube.com/watch?v=Pxh0cgmzg54&t=106s
 2. Jak poradzić sobie ze stopą cukrzycową w czasie pandemii? – dr n. med. Sebastian Borys https://www.facebook.com/100470224950477/videos/217957036173529/
 3. Zasady doboru i praktycznie zastosowanie opatrunków specjalistycznych – Anna Daudzward https://www.youtube.com/watch?v=2SH10_g3efY
 4. Mikrobiologia rany - zobacz, co dzieje się pod powierzchnią! - dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz, prof. nadzw. https://www.facebook.com/100470224950477/videos/2614328472144629/
 5. Zaopatrywanie ran termicznych u dzieci – dr n. med. Joanna Jutkiewicz-Sypniewska https://www.facebook.com/100470224950477/videos/654233845426925/
 6. Leczenie ran przewlekłych w przebiegu choroby nowotworowej – dr n. med. Grzegorz Krasowski https://www.facebook.com/100470224950477/videos/702640603862838/
 7. Nie taki diabeł straszny, czyli jak skutecznie leczyć rany z POZ - lek. Łukasz Szczepański https://www.facebook.com/100470224950477/videos/735028337304260/

Ponadto, z przyjemnością informujemy o starcie naszej strony internetowej 😊

http://ranywpraktyce.pl

Ranywpraktyce.pl jest cyfrowym wydaniem papierowego magazynu o tym samym tytule.

Magazyn edukacyjny i serwis internetowy „Rany w praktyce” to wybór przypadków klinicznych opracowanych przez liczne autorytety i wieloletnich praktyków z dziedziny leczenia ran.

Kompleksowa charakterystyka opisywanych sytuacji z codziennej praktyki klinicznej, wdrożone schematy postępowania, oraz ich efekty, wzbogacone zostały obszerną i szczegółową dokumentacją fotograficzną, z różnych etapów terapii. „Rany w praktyce” to praktyczne źródło wiedzy dla medyków mających do czynienia z leczeniem ran u swoich pacjentów, pozycja ta stanowi także platformę służącą wymianie doświadczeń pomiędzy profesjonalistami.

Webinary są zamieszczone także na stronie ranywpraktyce.pl w zakładce konferencje.

Wkrótce na stronie pojawią kolejne przypadki, a w przyszłości planujemy rozbudowę serwisu o część stricto edukacyjną.

Serdecznie Państwa zapraszamy 😊

 

XX Zjazd Szkół Rodzenia 15-18 października 2020 r.

Email Drukuj PDF

Kochani 20 lat ma się tylko raz.

I właśnie dlatego XX Zjazd Szkół Rodzenia 15-18 października 2020 r. będzie wyjątkowy. Będzie cały dla WAS.

· Wspaniali Goście, którzy już potwierdzili swoją obecność.

· Edukacja i odpoczynek.

· Prezent ..bardzo przydatny dla każdej położnej

· Znani i lubiani wykładowcy.

· Jesień w Szklarskiej Porębie i relaks w hotelu Blue Mountain.

· A dla chętnych, dzień wcześniej wycieczka do Drezna.

Formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu TUTAJ.

 

NZOZ DORMED w Dorohusku-oferta pracy

Email Drukuj PDF

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DORMED w Dorohusku

zatrudni pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną
lub chcącą się specjalizować w pielęgniarstwie środowiskowo-rodzinnym.

tel. 82 566 10 17 lub 600 824 068

 


Strona 1 z 8