OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wnioski do pobrania

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 OŚWIADCZENIE PRACODAWCY o zatrudnieniu i kwocie wpłaconych składek członkowskich 142
2 Oświadczenie pielęgniarki/położnej/pielęgniarza/położnego obywatela Państwa członkowskiego Unii Europejskiej o zamiarze tymczasowego lub okazjonalnego wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej/pielęgniarza/położnego na terytorium Rzeczypospo 382
3 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OKRęGOWą IZBę PIELęGNIAREK I POłOżNYCH W CHEłMIE 310
4 Wniosek o wymianę na nowe zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych 1179
5 Wniosek dla studentów kierunku pielęgniarstwo i kierunku położnictwo do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych o nadanie dostępu do Serwisu ibuk.pl 863
6 Wniosek do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych o nadanie dostępu do Serwisu ibuk.pl 801
7 Arkusz aktualizacyjny danych osobowych w okręgowym rejestrze 2526
8 Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej i wpis do okręgowego rejestru 1799
9 Wniosek o wpis do okręgowego rejestru 1904
10 Oświadczenie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego 1519
11 Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, położnej/położnego 1549
12 Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza/ położnej, położnego 1418
13 Wniosek o wykreślenie z okręgowego rejestru 1797
14 Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia w przypadku utraty zaświadczenia 1479
15 Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej osobie, będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wpis do okręgowego rejestru 1372
16 Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej, albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej, osobie nie będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz wpis do okręgowego rejestru 1071
17 Wniosek o skierowanie na przeszkolenie pielęgniarki / położnej, w związku z nie wykonywaniem zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat 1708
18 Karta zgłoszenia uczestnictwa 1712
19 Wniosek o refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego 1927
20 Wniosek o udzielenie zapomogi losowej 1599
 
Strona 1 z 2